Partnerskaber

Fondene er mere tilbøjelige til at yde støtte til et projekt, hvor flere parter går sammen om ansøgningen og der kan være meget spændende ny viden i et partnerskab. Ansøgningspartnerne kan berige hinanden med viden, manpower og inspiration på tværs af traditionelle organisations- og virksomhedsskel.

Alle virksomheder, organisationer, kommuner, regioner, NGO’er, foreninger og læringsinstitutioner kan indgå partnerskaber. Et partnerskab, der indgås i forbindelse med produktion af en ansøgning, kan kaldes et konsortium. Et konsortium er en ikke-juridisk enhed, der søger samlet.

I et partnerskab skal målet være klart

Et partnerskab er en samarbejdsform. Men det rummer langt flere strukturerede og forpligtende elementer, end at to eller flere parter bare arbejder sammen.

Fælles mål er udgangspunktet

Partnerskabets vision kan f.eks. være skabelsen af synergi, innovation og fællesskab. Forudsætningen for et sundt partnerskab er ligeværdighed.
Parterne går sammen, og ved hjælp af de respektive kompetencer og ressourcer arbejder de i fællesskab på en bestemt opgave eller aktivitet mod et fælles mål.

Ligeværdighed i partnerskabet

Ligeværdighedsprincippet er vigtigt, når man deltager i et partnerskab. Dette stadfæster, at partnerskabet bygger på to eller flere ligeværdige partnere.

Partnerskabets grundtanke er at træde ind i samme ”arena”, og derfra i fællesskab at løfte opgaven, som er beskrevet i ansøgningen.

I et partnerskab kan byrderne sagtens løses forskelligt tids- og indholdsmæssigt. Dvs. at en partner sagtens kan bruge 100 timer på projektet medens en anden partner bruger 20 timer. Det er blot vigtigt, at arbejdsfordelingen er aftalt på forhånd.

Parterne forpligter til samarbejdet og partnerskabet gennem opbygning af en ligeværdig relation og i kraft af konstruktiv dialog. Dette princip er sundt at indbygge i partnerskabets grundaftale.

En partnerskabsaftale kan f.eks. have fokus på:

 • Kvalitetssikring af projektet
 • Inddragelse af frivillige og ansatte, hvor det er muligt
 • Vidensopbygning inden for prioriterede områder
 • Etablering af fælles initiativer
 • Leverancer fra partnernes arbejdsfelter

Flere andre områder kan indgå afhængig af konteksten og projektets karakter. Det anbefales at skrive dem ned i aftalen, eller som minimum lade det fremgå af referater – hvis en egentlig partneraftale ikke udfærdiges. Men som sagt. Vi anbefaler, at I laver en sådan for klarheden og forventningsafstemningens skyld.

Hos SøgFonde.dk har vi masser af skabeloner du kan bruge til aftaler, kontrakter samt alle andre dele af projektet som ansøgningens opbygning og budget. Som abonnent har du adgang til det hele.

METODER OG HANDLINGSPLANER I PARTNERSKABET

For at sikre samarbejdets resultater, skal parterne drøfte og huske at fastlægge metoder til hvordan de opsatte mål nås. Det kan gøres på mange forskellige måder. Så metodebevidsthed fører ofte til gode resultater.

Parterne skal huske at udarbejde fælles handlingsplaner med angivelse af:

 • Specifikke mål (Effekt, resultat, delmål mv.)
 • Succeskriterier
 • Styring og ledelse
 • Dokumentation
 • Evaluering
 • Økonomi

FORMÅLET MED PARTNERSKABET

Partnerskabet skal styrke dialogen mellem partnerne.

Partnerskabet skal være et konstruktivt redskab for at nå projektets mål. Blandt andet fordi det symboliserer et anderledes, nyt og antagelig supplerende værdisæt for den enkelte partner. Samtidig er det et værktøj til at løse de udfordringer, interessenterne og partnerne står overfor ved etablering, konsolidering og drift af projektet.